วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (รณรงค์ป้องกันโรตพิษสุนัขบ้า) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหินกอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างโครงการไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายอคิลิคแบบแขวน และป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง พร้อมสัญลักษณ์หน่วยงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการขุดลอกคลองและขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างโครงการย้ายหอถังสูงประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าาจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ตำบลไทรทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง