วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเช็คระยะ 16000 กิโลเมตร และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 7562 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในเขตตำบลไทรทอง (เดือนมิถุนายน 2566) ระหว่างวันที่ 1 -30 มิ.ย.66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สก 41028 ซอยหลังวัดคลองไทรทอง บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,274 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,096 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ จัดซื้อจัดจ้าง กองการศึกษา และวัฒนธรรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านไทรเดี่ยว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ไทรทองกำหนด)
25  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สก 41028 ซอยหลังวัดคลองไทรทอง บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,274 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,096 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนัักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลไทรทอง (เดือนพฤษภาคม 2566) ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านคลองยางนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กง 4758 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง