วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างค่าเช่าอุปกรณ์ใช้ในการสาธิตและฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจัดสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ
4  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกกปฏิบัติงานทำความสะอาด ดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานเอกสารธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำบัญชีหน่วยงานใต้สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง