วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์กลาง หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า หมู่ที่ 5 บ้านคลองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (ศพด.อบต.ไทรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (ศพด.บ้านหินกอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสายผ้าใบโพลีเอสเตอร์ สีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง