องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


งานนโยบายและแผนดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

2022-11-21
2022-11-16
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-07
2022-09-30
2022-09-21
2022-09-10