องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


งานนโยบายและแผนดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณากำหนดกรอบ แนวทาง ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

2024-01-13
2024-01-04
2023-12-08
2023-11-24
2023-11-01
2023-10-27
2023-10-20
2023-10-16
2023-10-10
2023-09-26