องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


“ตำบลไทรทองส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน”


“ตำบลไทรทองส่งเสริมการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้มอบหมายให้นายมานะ ยางสามัญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย อปท. (ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อ นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากนายวินัย วิชัยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว นายคำรณ สมยา ท้องถิ่นอำเภอคลองหาด พัฒนากรอำเภอคลองหาด ผอ.รพ.สต.บ้านหินกอง ผอ.รร.บ้านหินกอง และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลไทรทอง ให้เกียรติในการเข้าร่วมพิธีเปิด
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องของประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงว่า "ประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕0) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" จึงได้จัดทำโครงการประเทศไทยไร้ขยะมูลฝอย อปท. (ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโตรงการ ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง, สมาชิกสภา อบต.ไทรทอง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 130 คน
2022-11-21
2022-11-16
2022-11-08
2022-10-31
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-07
2022-09-30
2022-09-21
2022-09-10