องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ในวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครังที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-27