องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง โดย นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ในนามของคณะผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง, สมาชิกสภา อบต.ไทรทอง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์ นายสิทธิพงษ์ ยุ้งกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เขาสามสอบ 2. กิจกรรมพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านหินกอง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-27