องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลไทรทอง ประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ไทรทอง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหินกอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ครู กศน.ประจำตำบลไทรทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลไทรทอง พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลไทรทอง และประชาชนภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลไทรทอง การเข้าร่วมครั้งนี้ทำให้ทราบปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของตำบลไทรทอง ตัวแทนแต่ละหมู่บ้านในตำบลไทรทอง มาร่วมกันวิเคราะห์ ทำให้ได้ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางแก้ไขปัญหาจากปลัดอำเภออาวุโส ประธานในการประชุม ทำให้สามารถนำไปปรับปรุงในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.ไทรทองต่อไป

2023-03-23
2023-03-22
2023-03-16
2023-03-15
2023-03-07
2023-02-17
2023-02-01
2023-02-01
2023-01-30
2023-01-27