องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


          วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลไทรทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร, คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลไทรทอง เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง โดยนางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิยา รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้านในตำบลไทรทอง และสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ กิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วยการฝึกอบรมอาชีพการประกอบอาหาร ได้แก่ การทำหมูฝอย และแหนมหมู บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจาก กลุ่มสตรีแม่บ้าน จากบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง

          ในการนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณวิทยากรจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลไทรทอง ที่มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการประกอบอาหาร ได้แก่ หมูฝอย และแหนมหมู และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน

2022-09-21
2022-09-10
2022-08-25
2022-08-18
2022-08-16
2022-08-10
2022-07-07
2022-06-30
2022-06-29
2022-06-23