องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีภายในตำบลไทรทอง ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง จัดโครงการการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติดประจำปีภายในตำบลไทรทอง ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาตรงข้ามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  โดยนายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลไทรทอง  โดยนางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิยา รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนในการเล่นกีฬา กิจกรรมระหว่าง 2 วัน ประกอบไปด้วย การจัดแข่งขันกีฬา 3 ประเภท 1. ฟุตบอลชาย 7 คน 2. เซปักตะกร้อชาย 3.วอลเลย์บอลหญิง และการแข่งขันพิเศษ ระหว่าง หน่วยงาน และท้องที่   มีหมู่บ้านเข้าร่วมกันแข่งขันทั้งหมด 8 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไทรทอง
           ในการนี้ กองทางศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ สถานีตำรวจอำเภอคอองหาด รพ.สต. บ้านหินกอง ครู ศพด. 2 ศูนย์ พนักงานส่วนตำบลไทรทองทุกท่าน และประชาชน เยาวชนตำบลไทรทองทุกท่านที่ให้การจัดโครงการการแข่งขันกีฬาตำบล ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ผ่านไปด้วยดี ขอบคุณครับ
2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28