องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชน "การปลูกผักสวนครัว"


          วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชน “การปลูกผักสวนครัว” พร้อมคณะผู้บริหาร, สภาองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา หมู่ที่ ๕ บ้านคลองยาง ตำบลไทรทอง โดยนางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิยา รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวต่างๆ รวมถึงการปลูก และการดูแลรักษา

         ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการฯ และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่และนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และขอขอบคุณจ่าเอกเฉลิมชัย บุญรักษา จากสวนบุญรักษา ที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การปลูกผักสวนครัว และขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว

2023-09-20
2023-08-11
2023-07-27
2023-06-09
2023-05-25
2023-04-26
2023-04-26
2023-04-25
2023-04-25
2023-04-13