องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชน "การปลูกผักสวนครัว"


          วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ชัย แย้มโกสุม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชน “การปลูกผักสวนครัว” พร้อมคณะผู้บริหาร, สภาองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา หมู่ที่ ๕ บ้านคลองยาง ตำบลไทรทอง โดยนางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิยา รองปลัดฯ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวต่างๆ รวมถึงการปลูก และการดูแลรักษา

         ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลไทรทอง ขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการฯ และขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่และนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ และขอขอบคุณจ่าเอกเฉลิมชัย บุญรักษา จากสวนบุญรักษา ที่บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การปลูกผักสวนครัว และขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว

2023-01-16
2022-12-29
2022-12-28
2022-12-28
2022-12-27
2022-12-23
2022-12-22
2022-12-21
2022-12-06
2022-11-28