องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
สภา อบต.นางสาวพิมพร  คำโส


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โทร. 096-791-6951

นายไก่  ป้องโสม
นางสาวศุภลักษณ์  คุณประเสริฐ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง 
โทร. 083-121-1664   

 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โทร. 089-542-1273

นายปวิช  แก้วมณี
นางสุพิตร  คำพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 หมู่ที่ 1
โทร. 061-171-8428

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง 
หมู่ที่ 3 
โทร. 098-384-8564


นายวิเศษ  ใกล้ชิด
นายจตุรงณ์  สังคะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง 
หมู่ที่ 5
โทร. 061-480-9474
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 หมู่ที่ 7 
โทร. 084-902-8597


นายนิคม  ยันกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง 
หมู่ที่  8
โทร. 085-215-0708