องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
สำนักปลัด


 


นายชัยยง  ศรีกะชา


หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.095-6308246 นางสาวชรินทร์ทิพย์ อิ้วจันทึก นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร. 086-475-9336
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร. 086-841-1446
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร. 083-065-4061

นางสาวสิริมา ภูตน

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 089-890-7290


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงานนางสาวอภิญญา  ภูตน นางสุขกาย  ทองขยัน
นายวิลัย  คำกระจาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. 087-829-9412
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 094-994-4559
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร. 098-436-8789


(นายบุญมี  ปักกระโทก)


พนักงานจ้างทัวไป นักการ
โทร.063-2129664
นายสมจิตร  มูลนา
  นางปิยพร  ลา
 พนักงานจ้างเหมา
โทร. 098-852-4990

   พนักงานจ้างเหมา
โทร. 085-278-5030

นางสาววิไลวรรณ บุญศรี
 
พนักงานจ้างเหมา

โทร. 092-549-0951