องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-150-7795
 (ว่าง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ
(ว่าง) (ว่าง)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวพิมพิลาวรรณ  กุลมงคล นางอรัญญา  ฤทธิ์มังกร
(นางสาวฐิติกานต์  ขุนสระน้อย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร. 092-976-6505
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร. 086-093-9339
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วคำปอด
นางสาวจินดารัตน์ แก้วเกต
พนักงานจ้างเหมา
โทร. 095-039-9682 

พนักงานจ้างเหมา 
โทร. 093-124-7428