องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
กองช่าง

นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-150-7795
 (ว่าง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงานนายทักษิณ อันสมศรี


พนักงานจ้างเหมา
โทร. 092-298-9029