องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


     
     
     
นายอนุวัฒน์  พันธุเวช


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โทร. 081-9592619
นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.097-0611998

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-1507795
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-1507795
นายเจษฎา  ผ่องใสย์


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.065-9961979