องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
     
     
นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
โทร. 081-150-7795
นางสาวชรินทร์ทิพย์ อิ้วจันทึก นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 086-475-9336
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-150-7795
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-150-7795


นางสาวขนิษฐา  คงเสือ

ครู คศ.1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 098-897-9800