องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
กองการศึกษา

นางสาวขนิษฐา  คงเสือ

ครู คศ.1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 098-897-9800

(นายเจษฎา  ผ่องใสย์)


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 065-996-1979
นางสาวขนิษฐา  คงเสือ

ครู คศ.1
โทร. 098-897-9800
นางสุพัณณดา  ศรีงาม

นางรัตติยา  พึ่งจะฉาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร. 090-131-0734

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร. 084-947-2953นางสาวชนิดา  กิ้มสุวรรณ์

นางสาวจิณดารัตน์  สุพรรณ
 ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 092-428-2854

พนักงานจ้างเหมา
โทร. 092-419-1765นางสาวสุกัญญา  เหรียญนาค

นางสาวลลิตา  ฉันทลาภ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร. 080-019-9879

 พนักงานจ้างเหมา
โทร. 095-560-2895