องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง


  ธรรมาภิบาลก้าวหน้า สาธารณูปโภคก้าวไกล   สังคมปลอดภัย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจการพัฒนา
1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ถนนสัญจรไปมาสะดวก
2 ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ
4 รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม พัฒนาสมาชิก อปพร. ให้เข้มแข็ง
5 ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี
6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานอบต. และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมมือทำงานบูรณาการร่วมกัน
8 ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1 เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคทุกครัวเรือน การสัญจรไปมาสะดวก
2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น
3 เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นและมีสุขภาพแข็งแรง
4 เพื่อลดความเสี่ยงทรัพย์สินและชีวิต
5 เพื่อให้ประชาชนใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6 ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์
7 เพื่อให้การบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
มือถือ 08-1377-7143 และโทร./โทรสาร 0-3755-0387