องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 4 ต.ค. 2565 ]22
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2565 ]23
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2565 ]23
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อปท. พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2565 ]23
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. ฉบับที่2 พ.ศ.2548 [ 4 ต.ค. 2565 ]25
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. ฉบับที่3 พ.ศ.2558 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2565 ]25
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. 2552 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ฉบับที่2 พ.ศ.2559 [ 4 ต.ค. 2565 ]24
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 [ 4 ต.ค. 2565 ]24