องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน [ 27 ม.ค. 2566 ]26
2 ขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 8 ต.ค. 2564 ]96
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 8 ต.ค. 2564 ]94
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2564 ]95
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2564 ]94
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ต.ค. 2564 ]95
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ต.ค. 2564 ]95
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]96
9 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพานิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]94
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]96
11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]93
12 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]93
13 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์-29 [ 15 มี.ค. 2563 ]96
14 ประกาศ-การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]98