องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 8 ต.ค. 2564 ]76
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2564 ]76
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ต.ค. 2564 ]77
6 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ต.ค. 2564 ]77
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]76
8 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพานิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]75
11 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]75
12 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์-29 [ 15 มี.ค. 2563 ]77
13 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก [ 21 ก.ค. 2559 ]76
14 ประกาศ-การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]78