องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 19 เม.ย. 2565 ]45
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่3) [ 19 เม.ย. 2565 ]46
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่6) [ 19 เม.ย. 2565 ]47
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2565 ]46
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 เม.ย. 2565 ]50
6 คู่มือการปฏิบัติงานลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 10 ม.ค. 2565 ]43
7 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ม.ค. 2565 ]49
8 ขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 8 ต.ค. 2564 ]73
9 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภาระกิจหลัก [ 8 ต.ค. 2564 ]78
10 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ต.ค. 2564 ]75
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2564 ]71
12 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพานิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]76
13 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ต.ค. 2564 ]72
15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]72
16 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]74
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]72
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]69
19 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 7 ต.ค. 2564 ]77
20 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์-29 [ 15 มี.ค. 2563 ]76
 
หน้า 1|2