องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2565 ]47
2 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]52
3 ขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 8 ต.ค. 2564 ]75
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2564 ]71
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2564 ]77
7 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ต.ค. 2564 ]74
8 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ต.ค. 2564 ]71
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]71
10 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพานิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]72
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]72
12 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]74
13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]72
14 มาตรฐานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ปี พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]77
15 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์-29 [ 15 มี.ค. 2563 ]72
16 คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก [ 21 ก.ค. 2559 ]74
17 ประกาศ-การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]75