องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66) [ 3 เม.ย. 2566 ]17
2 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) [ 13 ธ.ค. 2565 ]21
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2565 ]67
4 คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 ม.ค. 2565 ]78
5 ขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 8 ต.ค. 2564 ]95
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ [ 8 ต.ค. 2564 ]100
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ต.ค. 2564 ]92
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2564 ]98
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ต.ค. 2564 ]94
10 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 ต.ค. 2564 ]91
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]91
12 การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพานิชย์ [ 8 ต.ค. 2564 ]92
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ต.ค. 2564 ]93
14 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]93
15 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 8 ต.ค. 2564 ]92
16 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์-29 [ 15 มี.ค. 2563 ]93
17 ประกาศ-การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]99