องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]12
2 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]20
3 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]53
4 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]47
5 ประกาศฯ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 27 ม.ค. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]48
6 ประกาศฯ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 17 ม.ค. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]48
7 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]50
8 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]49
9 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]52
10 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]47
11 แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้ง [ 28 พ.ย. 2564 ]57
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8) [ 28 พ.ย. 2564 ]55
13 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ไทรทอง เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรด้านพืช (กรณีพืชไร่พืชสวนได้รับความเสียหาย) [ 18 พ.ย. 2564 ]57
14 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]57
15 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]48
16 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]64
17 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]59
18 ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 20 ต.ค. 2563 ]25