องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและประกาศต่างๆ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เขตเลือกตั้งที่ 5 กรณีแทนตำแหน่งว่าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]6
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]8
3 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ไทรทอง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ด้านพืช [ 1 พ.ย. 2565 ]10
4 การปิดประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]30
5 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]39
6 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]70
7 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]64
8 ประกาศฯ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 27 ม.ค. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]65
9 ประกาศฯ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 17 ม.ค. 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]66
10 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]69
11 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]67
12 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]70
13 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงทะเบียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]64
14 แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้ง [ 28 พ.ย. 2564 ]78
15 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/8) [ 28 พ.ย. 2564 ]77
16 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ไทรทอง เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรด้านพืช (กรณีพืชไร่พืชสวนได้รับความเสียหาย) [ 18 พ.ย. 2564 ]77
17 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]75
18 ประกาศฯ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]66
19 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]81
20 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง [ 6 ต.ค. 2564 ]78
 
หน้า 1|2