องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว : www.sai-thong.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 [ 6 ม.ค. 2565 ]74
2 ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด-4-การสรรหาบุคคล [ 7 ต.ค. 2564 ]95
3 ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-4 [ 7 ต.ค. 2564 ]94
4 ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-3 [ 7 ต.ค. 2564 ]95
5 ประกาศ-ก.ถ.-เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2 [ 7 ต.ค. 2564 ]99
6 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 [ 7 ต.ค. 2564 ]100
7 พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-8พ.ศ.2556 [ 7 ต.ค. 2564 ]97
8 พรบ.ผู้สูงอายุ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2553 [ 7 ต.ค. 2564 ]93
9 พรบ.ผู้สูงอายุ-พ.ศ.2546 [ 7 ต.ค. 2564 ]95
10 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่-พ.ศ.2508 [ 7 ต.ค. 2564 ]97
11 พรบ.ภาษีป้าย-พ.ศ.2510 [ 7 ต.ค. 2564 ]93
12 พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน-พ.ศ.2475 [ 7 ต.ค. 2564 ]96
13 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 [ 7 ต.ค. 2564 ]97
14 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.2556 [ 7 ต.ค. 2564 ]96
15 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-6-พ.ศ.2552 [ 7 ต.ค. 2564 ]93
16 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537 [ 7 ต.ค. 2564 ]95
17 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น-ฉบับที่-2พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2563 ]98
18 ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 1 ต.ค. 2563 ]96
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานเรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการอื่น [ 11 ก.ค. 2563 ]100
20 ประกาศ-ก.จ.ก.ท.และก.อบต.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน [ 11 มี.ค. 2563 ]97
 
หน้า 1|2